Home Sweet Body, gevestigd te xxxx, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring wordt naar “Home Sweet Body” ook verwezen naar “wij”.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Home Sweet Body verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Home Sweet Body verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:

Home Sweet Body verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per videogesprek contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Home Sweet Body neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Home Sweet Body bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Home Sweet Body verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Home Sweet Body blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar hello@homesweetbody.com.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Home Sweet Body en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@homesweetbody.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Home Sweet Body zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Home Sweet Body wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Belgische Privacycommissie: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Home Sweet Body neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hello@homesweetbody.com.

Home Sweet Body heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wijzigingen

Home Sweet Body zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag heeft over dit privacybeleid, kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen: